Keblinger

Keblinger

Maistraatin päätös

| lauantai 1. syyskuuta 2012
Ehdin jo selostaa maistraatin päätöksen mukana olleet ohjeet, mutta itse päätös on vielä käsittelemättä. Tässä se tulee:

Päätöksessä manintaan ensin päivämäärä, asia (edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen), hakija (minä) ja asianosaiset (valtuuttajan ja valtuutetun nimet ja osoitteet).

Sen jälkeen jatketaan kohdassa HAKEMUS:

"xxxxx xxxxxx (Dementin omainen) on pyytänyt maistraattia vahvistamaan xxxxx xxxxx:n (läheiseni nimi) 17.3.2009 allekirjoittaman edunvalvontavaltuutuksen, jolla hän määrää xxxxx xxxx:n (Dementin omaisen) edunvalvontavaltuutettuna edustamaan häntä omaisuuttaan ja taloudellisissa asioissaan sekä edustamaan xxxxx xxxxxxx:ää (läheiseni nimi) häntä itseään koskevissa asioissa joiden merkitystä hän ei kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta on käytettävä."

En kopioinut väärin, päätöksessä oikeasti lukee "omaisuuttaan ja taloudellisissa asioissaan". Siitä on varmaan jäänyt sana "koskevissa" pois.

Sitten seuraa kohta Kuuleminen:

"Maistraatti ei ole varannut xxx xxxxxxx:lle (läheiseni nimi) tilaisuuttta tula asiassaan henkilökohtaisesti kuulluksi 1.3.2012 päivätystä lääkärinlausunnosta ilmenevän esteen johdosta. xxx xxxxx:n (läheiseni) lapset xxxx xxxxxxx ja xxxxx xxxxxxx (nimet) ovat ilmoittaneet maistraatin esittelijälle 20.8.2012, ettei heillä ole tiedossaan estettä  valtuutuksen vahvistamiselle."


Ja sitten MAISTRAATIN RATKAISU:

"Päätös: 
xxxxxx xxxxxx:n maistraatti vahvistaa xxxxxx xxxxx:n (läheiseni) 17.3.2009 allekirjoittaman edunvalvontavaltakirjan.

Perustelut: 
Hakija on katsonut valtuuttajan tulleen kykenemättömäksi huolehtimaan taloudellisista asioistaan.

Maistraatille toimitetun lääkärinlausunnon 1.3.2012 perusteella valtuuttaja on tullut sairauden vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan niistä asioista, joita 17.3.2009 allekirjoitettu valtuutus koskee.

Valtakirja on tehty lain edunvalvontavaltuutuksesta 6 §:ssä säädetyllä tavalla ja valtuuttaja on ollut valtakirjan tehdessään 18 vuotta täyttänyt. Maistraatin tiedossa ei ole lain edunvalvontavaltuutuksesta 24 §:ssä mainittuja esteitä vahvistaa valtuutusta.

Valtakirjassa valtuutetulle annettu kelpoisuus edustaa valtuuttajaa tämän henkilöä koskevissa asioissa on toissijainen. Kelpoisuuden olemassaolo konkreettisessa päätöksentekotilanteessa edellyttää, että valtuuttaja ei itse kykene ymmärtämään asian merkitystä sillä hetkellä, jolloin valtuutusta olisi käytettävä. Jos xxxx xxxxxx:llä (läheiseni nimi) on hänen henkilöään koskevasta asiasta päätettäessä riittävä kyky ymmärtää asian merkitys, vain hän itse voi tehdä asiassa päätöksen."

Maistraatti huomauttaa siis, että ensisijainen oikeus päättää henkilöään koskevista asioista on edelleen dementillä itsellään. Jos hän ymmärtää, mistä on kysymys, hän päättää itse. En osaa sanoa, mitä tämä käytännössä voisi tarkoittaa.  Jos hän päättää esimerkiksi muuttaa hoitotahtoaan, hän ilmeisesti voi täysin pätevästi tehdä niin. Ainakin, jos lääkäri todistaa, että hänellä on silloin hyvä päivä? Veikkaan, että testamenttiaan hän ei enää voisi muuttaa, koska se on taloudellinen asia. Saatan toki olla väärässäkin.

Tämän jälkeen päätös jatkuu Ohjeina valtuutetulle:

"Valtuutetun tehtävän hoitamisessa on muun ohella noudatettava, mitä edunvalvontavaltuutuksesta annetussa laissa (648/2007), erityisesti lain 4 ja 6 luvuissa on säädetty. Tämän päätöksen liitteenä on tuloste "yleisiä ohjeita valtuutetulle", johon on koottu keskeisiä em. lakiin sisältyviä ohjeita.

Valtuutetun tulee kolmen kuukauden kuluessa tehtävän alkamisesta 21.11.2012 mennessä) antaa xxxxxxxxxx maistraatille luettelo niistä valtuuttajan varoista ja veloista, joiden hoitovastuu on siirtynyt hänelle. Luettelossa on ilmoitettava myös valtuuttajalle hänen henkilökohtaista käyttöään varten jätetty omaisuus."

Noissa mainituissa edunvalvontavaltuutuslain 4. ja 6. luvussa sanotaan samat asiat, jotka olen jo selostanut maistraatin ohjeita koskeneessa postauksessa.

Tämän jälkeen päätöksessä kerrotaan, että vahvistettu valtuutus on merkitty holhousasioiden rekisteriin ja alkuperäiseen valtakirjaan on tehty merkintä vahvistamisesta. Lopuksi on muutoksenhakuohjeet ja maininta täytäntöönpanosta: päätöstä on noudatettava, vaikkei päätös ole saanut lainvoimaa, jollei muutoksenhakutuomioistuin muuta määrää.

Sitten allekirjoitukset ja maistraatin leima, jakelu ja maininta maksusta (120 €).

--

Oma tilanne:

Pyrin eilen määrätietoisesti täydelliseen muistin nollautumisen tilaan ja lähes saavutinkin sen. Nyt harmittaa, etten muista kaikkea, mitä puhuttiin. Sen muistan, että ilta sisälsi useita yllätyksiä.0 kommenttia:

Lähetä kommentti

 

Copyright © 2010 Dementin omainen Blogger Template by Dzignine